Milan Knob
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

Stránky věnované záhadám a tajemnu

 
 

Mayské proroctví na rok 2012.

Vytvořeno 06.03.2011 08:10:02 | Poslední změna 06.03.2011 10:54:07
V nezměrné nekonečnosti "najt", jíž říkáme věčnost, je možné osud změnit. Není nesmlouvavý! Nejsme odsouzeni! Pouze jsme ztratili směr, dokážeme jej však znovu najít. Můžeme začít od začátku!

 
To jsou slova Ramóna Carbala, udržovatele tradic mayských Mamů. nejznámější Mayské proroctví je Job Ajaw Nimahaab. Tato předpověď má mimořádnou důležitost. V tomto "prorockém čase" se totiž setkávají mnohá další proroctví.
  Dosavadní předpovědi pro cykly Tiku byly velice přesné. Počátek přechodového období, které trvalo od roku 1987 do roku 1992, byl poznamenán řadou mimořádných událostí. Pozornost se ve velkém měřítku přesunula k palčivým otázkám znečištěného životního prostředí a Západ se začal hlouběji zajímat a mayskou kulturu, když Rigoberta Menchúová získala v roce 1992 Nobelovu cenu míru za to, jak neúnavně upozorňovala na neutěšenou situaci guatemalských domorodců během občanské války. Mayské tradice a spiritualita se dostaly do širokého povědomí a jejich vědění, včetně posvátného kalendáře, proroctví a planetárního vědomí, se začalo postupně šířit.
  Když cyklus Tiku vstoupil v letech 1992 až 2001 do své "těhotenské" fáze, začalo docházet k dalším významným politickým a společensko-ekonomickým změnám. Na veřejnost se dostala holá pravda o nenasytnosti nadnárodních společností: velké korporace oznámily skryté miliardové deficity, banky fungovaly ve ztrátě, newyorská burza zažila propad stejně dramatický jako ve třicátých letech a cena ropy začala závratně stoupat. Vyostřovaly se etnické a rasové nepokoje, fundamentalističtí extrémisté a rasistické spolky se začaly otevřeně projevovat. K dalším katastrofám zapříčiněným člověkem se zařadil útok na Světové obchodní centrum, války v Afghanistánu a Iráku, konflikt mezi Indií a Pákistánem, či rozpačitá rečakce americké vlády na následky hurikánu Katrina. Objevila se i vyšší frekvence přírodních pohrom v podobě záplav, extrémního sucha, epidemií, zemětřesení, tání ledovců a vulkanických erupcí.

Koakanovo proroctví vysvětluje, že se bude energie přesouvat z Asie do Ameriky, přesněji z Indie a Tibetu do pohoří Sierra Madre a And, kde probudí energetická centra, jež budou pro Matku Zemi i lidstvo působit jako duchovní ohniska.

 
Proslulé datum 21. prosince 2012 nakonec předznamená počátek nového cyklu nazývaného Job Ajaw nebo-li Páté Slunce. Tato nová éra bude zahájená tím, že se sluneční poledník protne s galaktickým rovníkem a Země se srovná se středem Galaxie. Svítání dne 21. prosince 2012 bude první po 26 000 letech, kdy se Slunce protne s Mléčnou dráhou a rovinou ekliptiky. Tento kosmický kříž na nebi se považuje za zhmotnění posvátného stromu života, který znají všechny světové duchovní tradice.
  Job Ajaw představuje pouze jeden z cyklů v Nimahaab nebo-li dlouhém počtu, jenž trvá 26 000 let a dělí se na pět dob v délce 5 200 let; každá z těchto period má vztah k pohybu Slunce vůči Mléčné dráze. Praotcové tento jev nazývají "návrat k počátku". Makrocyklus Nimahaab se dělí na následujících pět cyklů zvaných Ajaw.
  JUN AJAW - První Slunce:
Prvnímu cyklu v délce 5 200 let vládla ženská energie nebo-li matriarchát a prvek Ohně. Jun Ajaw byl obdobím utváření. Oheň hrál tehdy zásadní úlohu nejen v přežití, ale i v rozvoji lidského vědomí. Také Matka Země dávala člověku obživu v jeho vývojových fázích sběrače, lovce a zemědělce. Tak se vyvinulo uctívání ženských božstev v podobě ploditelek lidského rodu a udržovatelek či uchovatelek potravy a vědění nutného k přežití: tkaní, chovu dobytka, společenského uspořádání a rituálů magicko-spirituální povahy.
  CAB AJAW - Druhé Slunce: Druhému cyklu v délce 5 200 let vládla mužská energie nebo-li patriarchát a prvek země. Cab Ajaw byl obdobím hospodářského a rozumového rozvoje. Zemědělské techniky a architektura byly zdokonaleny, budovaly se chrámové stavby, rozvíjela se městská sídliště. Začalo převažovat uctívání mužských božstev: bohů poznání (posvátná architektura, astronomie a matematika), moudrosti (astrologie a práce s posvátným kalendářem), stvoření (tvůrci a stvořitelé, Slunce, Měsíc, Venuše a Plejády), války a lovu. Docházelo také k územní expanzi a přetváření duchovního řádu, kdy oproti předchozímu cyklu zavládl synkretismus.
  OXIB AJAW - Třetí Slunce: Třetímu cyklu v délce 5 200 let zavládla opět ženská energie a prvek Vzduchu. Uctívala se vyšší ženská božstva, jež zpodobovala ženskou moudrost, lásku, smrt a antropomorfní podoby kosmických a zemských sil. Oxib Ajaw byl obdobím rozvoje myšlení a ducha. V tomto cyklu se rozvíjelo poznání duševních stránek člověka, umění a astronomie. To vedlo k úpravě kosmického řádu, přesnějšímu stanovení oběžných drah planet, vytvoření kalendářů pro Venuši, Slunce, Galaxie a Ab, do života společenství byl zaveden posvátný kalendář Cholq´ij. Nastal bouřlivý rozvoj matematiky díky zavedení nuly a přesnějšímu měření času. V tomto období se ustálil pohled na vesmír a svět.
  KAJIB AJAW - Čtvrté Slunce:
Čtvrtému cyklu v délce 5 200 let vládla mužská energie a prvek Vody. Kajib Ajaw byl dobou sjednocení a provázání městských států, kdy se vlády ujala teokracie.Mužská a vodní energie ovlivnily světové civilizace a šíření technicky i duchovně vysoce vyspělých kultur. Bylo to složité období, protože materiální energie s sebou přináší moc nad hmotou. Navzdory neuvěřitelnému vědeckému a technickému pokroku jsme se stali obětí vlastní nevědomosti. Místo abychom přemýšleli hlouběji o sobě a světě kolem nás, začali jsme ničit své životní prostředí. Myslíme si, že jsme všemocní, uctíváme rozum a materialismus a stali jsme se otroky svých úžasných vynálezů. Musíme s tím přestat a uvědomit si, co je opravdu důležité, jinak přivedeme do zkázy lidstvo i celou planetu.
  Konec cyklu Kajib Ajaw bude poznamenán takzvanou "očistou". Období varování či uvědomění započalo v srpnu 2001 (toto vše je psáno v roce 2009!) a pokud něco nepodnikneme, bude se destruktivní moc těchto událostí dále stupňovat. Žijeme v době, kdy budeme svědky velkých sopečných erupcí (mnohdy doposud neaktivních vulkánů), zemětřesení, záplav, tsunami, radikálních klimatických změn a dalších přírodních katastrof. S nimi budou přicházet epidemie v podobě AIDS, diabetu nebo resistentních infekcí. Dojde k válkám a mnoha dalším katastrofám způsobených člověkem, který nepřestane přispívat k vlastnímu zániku. Očista skončila v září roku 2010 a po ní od září 2010 do 20. prosince 2012, bude následovat období nazývané "určení".
  Na rozdíl od mínění mnoha lidí nebude určení znamenat konec světa.

Bude to doba důrazné očisty, během níž bude z našeho myšlení odstraněn všechen odpad a škodlivé návyky, jež budou nahrazeny oživeným duchovním vědomím a obnovenou úctou k sobě i všem ostatním bytostem této planety.

  Naučíme se využívat svých technických dovedností, aniž bychom se jimi nechali pozřít. Vládnoucím znamením tohoto cyklu bude Voda, která ovládá poznání. Masmédia a globalizace umožnily nejrůznějším kulturám světa, aby se o sobě vzájemně více dozvěděly a tím se se svět pevněji propojil. Rasismus a bigotnost však stále nezmizely. Každá společnost si myslí, že ten její způsob života je ten nejlepší a snaží se své představy a své náboženství vnucovat druhým, přičemž za zkázu životního prostředí obviňuje jiné. Přelidnění a konkurenční ekonomické zájmy v nás posílily nedůvěřivost. Máme nadbytek informací, ale nevidíme v ničem hlubší smysl.
  Lidstvo je zmatené a nemá představu, co bude následovat. Tato obava z konce světa v nás budí bezmocnost tváří v tvář nevyhnutelnosti. Mnozí volí únik prostřednictvím drog, sexu a nevázaného života. Jiní tíhnou k podivným náboženským představám, které hodnotu spásy devalvují na pár dolarů. Uprostřed této ekonomické, sociální a duchovní eroze, za rachotu válečných bubnů, jež se rozléhají ze všech čtyř koutů země, nevidíme žádné světlo, jež by nás z tohoto stavu vyvedlo. Mnohé kultury využily ve svých náboženských představách vznešené vize velkých tradic, místo aby však člověka vedly k harmonickému životu, pouze jej utvrzují v tom, že že štěstí jej čeká až po smrti.
  Celé lidstvo je zodpovědné za to, aby po sobě nechalo lepší svět, aby vytvářelo vědomí sounáležitosti a zastavilo pustošení a zkázu. Pro ty, kdo si toho ještě nevšimli - svým počtem mnohonásobně převyšujeme naše vůdce. V demokratické společnosti platí, že ti, kdo jsou ve vládě, pracují pro ty kdo je zvolili, tento systém se však natolik zvrhl, že jsme zapoměli, že jsme to ve skutečnosti my jako jendotná masa lidí, kdo má v rukou moc. Vůdcové rozhodují o tom, že bude válka. nechali jsme je, aby sami rozhodli, kdy a proti komu. Proto spolu uzavírají dohody a vydávají zákony, které přinášejí užitek jen několika vyvoleným. Pokud obyčejný úředník nedělá svou práci dobře, dostane příležitost, aby to napravil. Pokud ji nevyužije, co se stane? To je prosté, bude propuštěn! Nesmíme podlehnout netečnosti a musíme vzít do svých rukou odpovědnost za svou budoucnost. Nenechme druhé, aby rozhodovali za nás!!!
JOB AJAW - Páté Slunce:
V pátém cyklu o délce 5 200 let bude vládnout mužská i ženská energie (rovnováha) a prvek Éteru. Klíčovým datem je tu 21. prosinec 2012, o němž už slyšel snad každý. Podle naší tradice má právě v tento den započít doba Job Ajaw nebo-li Páté Slunce. Je to nesmírně důležité období, neboť lidé přejdou na harmonickou, duchovní úroveň.
 
Tento cyklus začne již v roce 2012. Je důležité si uvědomit, že vládnout nebude ani ženská, ani mužská energie, ale že obě energie budou v rovnováze. Budou se vzájemně podporovat a vlastnosti jedné budou pozvedat vlastnosti té druhé. Vládnoucím prvkem bude Éter, jenž v sobě kombinuje ostatní četyři prvky na vyšší rovině. Oheň, Země, Vzduch a Voda budou působit společně na jemnější úrovni a v Matce zemi i v lidstvu budou probouzet plné vědomí. Je naší nadějí, že to bude cyklus duševního a duchovního růstu, době plného uvědomění.
  Je důležité pamatovat na to, že věci se automaticky nezmění v tento konkrétní jeden den. Vše závisí na tom, co se s námi bude dít ma konci Čtvrtého Slunce. Pokud nepřijdeme cčas k rozumu a v tomto čase katastrofických znamení něco nepodnikneme, je možné, že velká část lidstva se nového Slunce nedožije.
  Osud lidstva závisí na tom, jak zareagujeme na události, které nyní prožíváme, jak dokážeme prohloubit své vědomí, jak se dokážeme učit novým věcem a co podnikneme na svou záchranu. Je důležité, abychom si pěstovali pozitivní pohled na Páté Slunce a vyhýbali se davové hysterii.
  Naši praotcové vyzývají celé lidstvo a především všechny duchovní vůdce: zanechte soupeření o to, kdo je nejlepší! Odložme svou pýchu, přestaňme se starat o hmotný zisk a jednou provždy se ujměme své skutečné role. Jinak budeme muset začínat znovu od začátku. Kolikrát to ještě budeme muset moci opakovat?

Nepřestaňme připomínat, že 21. prosince 2012 nepřijde konec světa, jak jsou mnozí lidé přesvědčení díky své nevědomosti, fatalistické víře nebo povrchní znalosti mayských proroctví. A jsou i tací, kteří si toto učení našich praotců vyložili podle svého, aby mohli manipulovat s lidmi!!!

Carlos Barrios
Šaman a člen mayské rady starších v knize

TAJEMSTVÍ STARÝCH MAYŮ
Knihu vydalo nakladatelství Fontána  zde

Převzato z časopisu Medium č.3. 2011
 
Prohlášení o Cookies